collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Uitvoering Plan van Aanpak Noorderhaven 2 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) Korreweg 215, Antillenstraat en afwijken parkeernorm 3 documenten

IEA en concept-regioadvies Net op Zee ten Noorden van de Waddeneilanden (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Actualisatie leidraad realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen 2 documenten

Ontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 231 te Groningen 6 documenten

Hernieuwde vaststelling Uitwerkingsplan Westerval Van Heemskerckstraat (2020) 1 document

Update lokale steunmaatregelen coronacrisis (wensen en bedenkingen tm 15-7-2020) 1 document

Euroborg NV en financiële beheersingsmaatregelen (wensen en bedenkingen tm 15-7-2020) 2 documenten

Reactie op initiatiefvoorstel 0 = genoeg van SP en PvdD 2 documenten

Koersdocument visie inkoop jeugdhulp gemeente Groningen 2 documenten

Beantwoording motie Collectieve inkoop energie voor minima 1 document

Evaluatie pilot GrunnGras 1 document

Overnachtingenmarkt + short stay 2020 5 documenten

Reactie accoutantsverslag rekening 2019 2 documenten

Erratum gemeenterekening 2019 1 document

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid januari-april 2020 2 documenten

Wijkvernieuwing voortgang en reactie tweetal moties wijkvernieuwing 1 document

OV-bureau Ontwikkelingen en (financiële) afspraken m.b.t. OV i.r.t. corona 3 documenten

Stand van zaken gebiedsondersteuningsnetwerken (GON) 1 document

Experiment gesloten coffeeshopketen financiële tegemoetkoming 2 documenten

Verlenging van opvang/pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen 1 document

Voorontwerp bestemmingsplan Midscheeps 3 10 documenten

Tussenstand actualisering omgevingsvisie 1 document