collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) gymzalen en de dienstverlening Sport050 2019 (168242-2020) 3 documenten

Beleidsmatige overwegingen visie en rol Iederz 3 documenten

Evaluatierapport Bijstand op maat 2 documenten

Sloop CiBoGa-boot en creëren vlonders stadsstrand 1 document

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van vier WIJ-teams 2 documenten

Financiele jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2020 (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Conceptbegroting 2021 en jaarstukken 2019 GR Publiek vervoer Groningen Drenthe (zienswijze) 4 documenten

Kadernota en jaarrekening Noordelijk Belastingkantoor 3 documenten

OV-bureau (wensen en bedenkingen) ontwerpbegroting 2021 en jaarstukken 2019 3 documenten

Jaarstukken 2020 Regio Groningen-Assen 8 documenten

Nieuwbouw Driebondschool Engelbert (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Reactie motie handhaven foutparkeren 2 documenten

Uitbreiding combinatiefuncties 1 document

Lening aan Willem Lodewijk Gymnasium (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Concept Lokaal programmaplan Nationaal Programma Groningen (NPG) (166881-2020) 3 documenten

Tussentijdse evaluatie 'Voor alle jonge kinderen gelijke kansen' (167510-2020) 1 document

ARCG Jaarrapport 2019 en algemene beleidsmatige en financiële kaders 2021 (166771-2020) 3 documenten

Sanering voormalige vuilstort Woltersum (166349-2020) 1 document

Voorontwerp Structuurvisie De Suikerzijde deelgebied noord (137702-2020) 2 documenten

Onderwijshuisvesting Meerstad (159305-2020) 1 document

Ring West afronden voorverkenning (158718-2020) 3 documenten

Preadvies initiatiefvoorstel Referendumverordening (158758-2020) 3 documenten

Voortgang pilot LVV Groningen (159021-2020) 1 document

Parkeerproblemen Korrewegwijk (148494-2020) 3 documenten

Sluiten hertenkamp stadspark (148318-2020) 2 documenten

Voortgangsrapportage 2020 I (148663-2020) 1 document

Gewijzigd inspraaktraject concept-nota Sociaal culturele accommodaties - geharmoniseerd (149117-2020) 2 documenten

Onderzoeksrapport Wijk in Zicht 2 documenten