collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Resultaten capaciteitsonderzoek Bewegingsonderwijs 2 documenten

Voorbereiding op de nieuwe Inburgeringswet 2 documenten

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid (ARZ) mei -augustus 2020 2 documenten

Beantwoording motie extra aandacht na schooluitval 2 documenten

Programma klimaatadaptatie Groningen 4 documenten

OV-bureau Vastgestelde begroting 2021, flexibele dienstregeling en goedgekeurde Dienstregeling bus 2021 4 documenten

Klanttevredenheidsonderzoek 2019 en tussenevaluatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe 16 documenten

Spelen in de binnenstad 3 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) Queridolaan (Project Q) 4 documenten

Situatie met betrekking tot lichtmasten op sportparken 1 document

Update Meerjarenprogramma Sport de Bewegende Stad 2020-2021 2 documenten

Intentieovereenkomst nieuwe woonvorm Harkstede GN (Skaeve huse) 2 documenten

Gezondheidszone voor snor- en bromfietsen 2 documenten

Aanpak parkeeroverlast in groter gebied (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Beantwoording motie over duurzame leges 3 documenten

Landschappelijke inpassing hoofspanningslijn 380kV 3 documenten