collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Prestatieafspraken 2021 tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente 3 documenten

Harmonisatie beleidsregels APVG Behoud van groen - kap en herplant 2021 2 documenten

Uitvoeringsplan Groen 4 documenten

Onderzoek verbetering OV-ontsluiting Zernike 4 documenten

Stand van zaken nieuwbouw Rummerinkhof Haren 1 document

Innovatie en initiatieven schuldhulpverlening 1 document

Bestemming Binnenstad - Grote Markt tijdelijke zitelementen 1 document

Normenkader rechtmatigheid 2020 2 documenten

Herontwikkeling Oude Boteringestraat 18 1 document

Effecten invoering verordening maatschappelijke ondersteuning Groningen 2020 1 document

Ontwerp Structuurvisie en -bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord en Aanvulling MER De Suikerzijde 1 document

Ontwerpuitwerkingsplan Meeroevers II b, Vlek 13 5 documenten

Voortgang spoorzone 1 document

Beheermaatregelen n.a.v. uitkomsten inspectie essentaksterfte 1 document

BO-MIRT besluiten Paddepoelsterbrug en Gerrit Krolbrug 1 document

Beantwoording motie Samen ook voor wind op zee 2 documenten

Start sanering voormalige vuilstort Woltersum 1 document

Reactie motie 8 fietsen voor een auto 2 documenten

Update actieprogramma ondernemen met impact 2020 1 document

Preadvies initiatiefvoorstel inkoop jeugdhulp 2 documenten